Điện Thoại : Đặng Trường - 0918962589- 0985123396

Phòng giao dịch Ngân hàng TMCP BIDV, Thành phố Thái Bình