Điện Thoại : Đặng Trường - 0918962589- 0985123396

Nhà hàng Chay – 26 Châu long, Ba Đình, Hà Nội