Điện Thoại : Đặng Trường - 0918962589- 0985123396

Căn 2206 A1 – E 111,7m2 – Ecolife Capitol (Mr. Trần Anh Du)