Điện Thoại : Đặng Trường - 0918962589- 0985123396

Bảo tàng Chủ tịch nước VN( Vp CP – Số 1 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Hà Nội)